19

Jaar

Burgemeester Pabstlaan 10 E2
2131 XE Hoofddorp

  • 24/7 online inzicht
  • Dienstverlening op maat
  • Open en eerlijk
  • Flexibel
  • Betrouwbaar

Voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN                                                                                                          

Tilstra Payroll Services B.V. , gevestigd te Hoofddorp, kantoorhoudend te Burgemeester Pabstlaan 10 E2 te Hoofddorp

 

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 

Opdrachtnemer:     Tilstra Payroll Services B.V., statutair gevestigd te Amsterdam onder Kamer van Koophandel dossiernummer 62798774.

Opdrachtgever:       de wederpartij van Opdrachtnemer die Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Opdracht:                   de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden waartoe Opdrachtnemer zich verplicht. In deze Algemene Voorwaarden wordt elke deel- of vervolgopdracht als een afzonderlijke Opdracht beschouwd. Onder 'Opdracht' dient in deze Algemene Voorwaarden dan ook in voorkomend geval 'deelopdracht' of 'vervolgopdracht' te worden verstaan.

Overeenkomst:       De overeenkomst, inclusief de voorwaarden, tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op grond waarvan de Opdracht wordt uitgevoerd.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op al onze offertes, op alle door ons gesloten overeenkomsten en alle in het kader daarvan  door ons verrichte handelingen.

2.2 Al onze offertes – daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten – zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij door ons worden herroepen, zelfs na aanvaarding door cliënt. Herroeping na aanvaarding door cliënt zal onverwijld dienen te geschieden.

2.3 Een aanvaarding van onze offerte, als bedoeld in artikel 1.2, welke afwijkt van die offerte, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een nieuwe offerte die ons niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van onze offerte afwijkt.

2.4 De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

 

Artikel 3: Tarieven

3.1 Alle tarieven in de door ons genoemde offertes, als bedoeld in artikel 1.2, gelden alleen voor die offertes en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door ons schriftelijk is geaccepteerd, worden herzien.

3.2 Bovendien kunnen de tarieven na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leverancierstarieven, valutakoersen, grondstoffen, invoerrechten, heffingen, lonen of andere lasten. Vindt een dergelijke verhoging plaats binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan heeft uitsluitend de cliënt die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, de bevoegdheid om de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring kosteloos te ontbinden, tenzij sprake is van een wettelijke prijsverhoging, bijvoorbeeld een verhoging van belastingen. Partijen kunnen in geval van ontbinding over en weer geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel geleden schade.

3.3 De opgegeven tarieven zijn steeds exclusief BTW en eventueel verschuldigde reis- en/of verblijfkosten.

 

Artikel 4: Levertijd, uitvoering der werkzaamheden, reclame

4.1 De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven. Een overschrijding van de levertijd geeft cliënt in geen geval recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.

4.2 Wij zijn gerechtigd, de verdere uitvoering van onze werkzaamheden op te schorten, zolang cliënt jegens ons niet aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit opschortingsrecht geldt tot op het moment dat cliënt zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij wij inmiddels gebruik hebben gemaakt van onze rechten door de overeenkomst te ontbinden. Een en ander laat ons recht op schadevergoeding onverlet.

4.3 De door ons gesloten overeenkomst zal naar beste kunnen worden uitgevoerd. Afwijkingen van ondergeschikte aard geven cliënt geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding. Cliënt die van mening is dat onze prestatie niet beantwoordt aan de overeenkomst, is verplicht om binnen acht dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd c.q. had kunnen constateren, ons daarvan per aangetekende brief op de hoogte te stellen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

 

Artikel 5. Duur van Overeenkomst voor de salarisadministratievoering

5.1 De Overeenkomst treedt in werking vanaf de datum van ondertekening van de offerte of overeenkomst en is van toepassing op de betrekkingen van de Partijen. De Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten totdat deze door een van de partijen naar behoren wordt beëindigd door 90 (negentig) dagen voorafgaande schriftelijke kennisgeving te verstrekken.

5.2 Wanneer er eerder in het kalenderjaar overstap naar een andere dienstverlener gewenst is voor de salarisadministratie zal er een afkoop van toepassing zijn van 80% van de gemiddelde omzet van de afgelopen 6 maanden tot het einde van het kalenderjaar. Wanneer de overstap naar een andere salarisadministratie dienstverlener per 1 januari van het volgende kalenderjaar zal plaatsvinden is er geen afkoop van toepassing.

 

Artikel 6. Informatieverstrekking

6.1 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer op diens verzoek tijdig alle informatie te verstrekken, welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de Opdracht nodig heeft dan wel krachtens de wet verplicht is in te winnen. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer verzocht. Indien de informatie niet of niet tijdig wordt verstrekt, is Opdrachtnemer bevoegd de (verdere) uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten.

6.2 Opdrachtgever is voorts gehouden Opdrachtnemer uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de Opdracht van belang is of kan zijn.

6.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat                   

Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

6.4 Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in lid 1 en 2 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in lid 3 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende (extra) kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Opdrachtnemer bevoegd (extra) honorarium voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen.

6.5 De door Opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Opdrachtnemer niet langer bewaard dan nodig of dienstig is met het oog op de uitvoering van de Opdracht, doch in geen geval langer dan de wettelijk voorgeschreven bewaartijd voor boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 7. Uitvoering van de Opdracht en het betrekken van derden

7.1 Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de Opdracht en met inachtneming van hetgeen daarover tussen partijen is overeengekomen, uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen en met inachtneming van de informatie die zij,

overeenkomstig artikel 5, heeft verkregen. Opdrachtnemer bepaalt door welke persoon of personen en met welke middelen uit zijn organisatie de Opdracht wordt uitgevoerd, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 404 van Boek 7 van het Burgerlijk

Wetboek. Opdrachtnemer staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.

7.2 De Opdracht zal door Opdrachtnemer worden uitgevoerd met inachtneming van de voor de bij de uitvoering van de Opdracht betrokken beroepsbeoefenaren geldende gedrags- en beroepsregels. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot enig handelen of

nalaten dat met de hiervoor bedoelde regels strijdig of onverenigbaar is.

7.3 De door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zullen niet (mede) gericht zijn op het ontdekken van fraude, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de werkzaamheden naar het oordeel van Opdrachtnemer aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Opdrachtnemer zulks onverwijld aan Opdrachtgever melden, waarbij Opdrachtnemer gehouden is tot naleving van de voorschriften inzake fraudemelding die voortvloeien uit de voor de bij de uitvoering van de Opdracht betrokken beroepsbeoefenaren geldende gedrags- en beroepsregels.

7.4 Voor zover de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden bestaan uit het uitbrengen van (belasting)advies, zal dat (belasting)advies gebaseerd zijn op de stand van de in Nederland geldende regelgeving en rechtspraak, zoals die redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld bij Opdrachtnemer op het moment van het uitbrengen van het (belasting)advies. Bij het uitbrengen van het (belasting)advies zal derhalve geen rekening worden gehouden met eventuele nadien optredende wijzigingen in de hiervoor bedoelde regelgeving en rechtspraak, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7.5 Voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit wordt behaald.

7.6 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze derden zelf een overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan.

7.7 Indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 8: Risico

8.1 Het risico van de door ons geleverde diensten is voor cliënt:

a. bij afwikkeling van de geleverde dienst, jaarrekening, aangiften inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting, dividendbelasting en andere diensten zoals gemeld.

b. bij levering franco werk: zodra de diensten zijn aangevoerd op de plaats van bestemming.

8.2 Bij levering op afroep gaat het risico over, zodra de diensten op ons terrein t.b.v. cliënt zijn afgezonderd.

8.3 Indien sprake is van een consumentenkoop, als bedoeld in artikel 5, boek 7 BW, en de zaak bij cliënt wordt bezorgd afgeleverd, gaat het risico over op het moment van bezorging.

 

Artikel 9: Overmacht

9.1 Omstandigheden buiten onze wil en/of ons toedoen welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van ons gevergd kan worden, geven ons het recht, de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

9.2 Als omstandigheden, in het vorige lid van dit artikel bedoelt, gelden o.a. niet volledige en/of vertraagde levering door onze toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van een overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal en voorts alle overige oorzaken, buiten onze wil en/of toedoen ontstaan.

9.3 Alleen wanneer sprake is van een overeenkomst met een cliënt die natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt onder overmacht verstaan de situatie waarbij de tekortkoming onzerzijds ons niet kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan onze schuld, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor onze rekening komt.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Wij zijn – behoudens het bepaalde in het volgende lid – nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade welke voor cliënt uit een met ons gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. Cliënt vrijwaart ons te dezer zake tegen aanspraken van derden.

10.2 Voor elke door Opdrachtnemer aanvaarde Opdracht geldt dat sprake is van een inspanningverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht die het gevolg zijn van opzet, grove onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

10.3 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de voor hem uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal viermaal het honorarium. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

10.4 In afwijking van hetgeen onder lid 2 is bepaald, wordt bij een Opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

10.5 In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van Opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ook ontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

10.6 Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer.

10.7 Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade, welke slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de voor de bij de uitvoering van de Opdracht betrokken beroepsbeoefenaren geldende gedrags- en beroepsregels, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer.

10.8 Opdrachtnemer is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

10.9 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden terzake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Opdrachtnemer uitgevoerde Opdracht, indien en voor zover Opdrachtnemer daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is.

10.10 De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.

10.11 Alle reclamaties dienen of straffe van verval van rechten binnen acht dagen na aflevering der diensten, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, per aangetekende brief te geschieden.

 

Artikel 11: Afhandeling van klachten

11.1 Klachten van onze cliënten dienen aan ons te worden voorgelegd en worden door ons afgehandeld.

 

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling

12.1 Wij behouden ons de eigendom voor van alle door ons geleverde diensten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door ons aan cliënt geleverde of nog te leveren diensten, alsmede van onze eventuele vorderingen voor door ons in het kader van de levering van diensten verrichte of te verrichten werkzaamheden en van hetgeen wij van cliënt te vorderen hebben wegens diens tekortschieten in de nakoming van de met hem gesloten overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.

12.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht plaats van de diensten.

12.3 Indien en voor zover door ons geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen waarvoor wij ons de eigendom van geleverde diensten hebben voorbehouden, zijn wij gerechtigd, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst en worden wij, voor zover nodig, reeds nu vooraanstaand onherroepelijk door cliënt daartoe gemachtigd, onze goederen terug te nemen en is cliënt verplicht, ons in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming in gebruik zijnde ruimten, één en ander onverminderd ons recht om van cliënt schadevergoeding te vorderen.

12.4 Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van zaken van cliënt hebben wij het sub 9.3 omschreven recht.

12.5 Cliënt is gerechtigd, de door ons geleverde diensten waarvan wij eigenaar zijn, ten behoeve van ons door te verkopen, echter alleen voor zover zulks binnen zijn normale bedrijfsvoering gebruikelijk is, tenzij wij cliënt hebben meegedeeld dat hij daartoe niet meer bevoegd is.

12.6 Cliënt is verplicht, op ons eerste verzoek een stil pandrecht te vestigen op de door ons geleverde zaken, zodra wij om welke reden dan ook daarvan de eigendom verliezen, zulks tot zekerheid voor betaling van alle bestaande en toekomstige vorderingen van ons op cliënt, die terzake van incassokosten en rente daaronder begrepen. Bij gebreke daarvan zijn al onze vorderingen terstond opeisbaar en zijn wij gerechtigd, tot ontbinding der overeenkomst(en) over te gaan, onverminderd ons recht op schadevergoeding.

12.7 Het is cliënt verboden, op de door ons geleverde zaken – zolang wij daarvan nog eigenaar zijn – een vuist- of stil pandrecht ten behoeve van een derde te vestigen.

12.8 Wij zullen steeds – zolang het eventueel reeds geleverde niet geheel mocht zijn betaald,  alvorens tot levering over te gaan – een bankgarantie, althans een daarmee gelijk te stellen zekerheid als  waarborg voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk van hetgeen na levering verschuldigd zal worden, mogen verlangen. Cliënt is alsdan verplicht deze zekerheid te stellen.

12.9 Zolang de sub 9.8 bedoelde zekerheid niet is gesteld, kunnen wij de levering opschorten en/of de lopende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden verklaren, onverminderd ons recht op nakoming en/of schadevergoeding.

 

Artikel 13: Betaling

13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden 14 dagen na factuurdatum.

13.2 Indien binnen 21 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, dan zijn wij gerechtigd een rente gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2% per jaar, in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.

13.3 Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal cliënt in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Wij zijn alsdan gerechtigd, zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Voorts is de cliënt dan gehouden, ons te vergoeden alle kosten die wij dienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen:

a. met name komen te zijnen laste: declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte, ook voor zover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus alsmede alle executiekosten;

b. de buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 200,00.

Te zijnen laste komen eveneens de kosten van faillissementsaanvrage, alsmede opslagkosten ingeval van opschorting van levering.

13.4 Cliënten die aan ons een machtiging ter incasso hebben afgegeven en waarbij de vorderingen worden

gestorneerd worden € 2,50 incasso kosten in rekening gebracht:

13.5 Tevens wordt er voor een herinneringsnota € 2,50 kosten in rekening gebracht en voor een aanmaning nog eens € 5,-.

 

Artikel: 14: Verrekening/opschorting

14.1 Het is cliënt niet toegestaan, enig door hem aan ons verschuldigd bedrag te verrekenen met bedragen welke wij aan hem verschuldigd mochten zijn, dan wel betaling van een overeenkomstig bedrag op te schorten.

14.2 In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is cliënt niet gerechtigd tot opschorting van de betaling.

14.3 Cliënt is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met enige andere met ons gesloten overeenkomst, behoudens voor zover het betreft een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

 

Artikel 15: Geschillen

15.1 Alle geschillen tussen cliënt en ons welke mochten voortvloeien uit de door ons met cliënt gesloten overeenkomst, zullen te onzer keuze worden beslecht door de rechter die bevoegd is op grond van de wettelijke competentieregels, dan wel door de bevoegde rechter in het arrondissement van onze plaats van feitelijke vestiging.

15.2 Voor zover de cliënt een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft hij het recht, ons binnen één maand nadat wij ons schriftelijk jegens hem op het in dit artikel bepaalde hebben beroepen, schriftelijk mede te delen dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de bij wet bevoegd verklaarde rechter.

 

Artikel 16: Nederlands recht van toepassing

16.1 Op alle door ons verrichte handelingen waaronder door ons gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

16.2 De geschillen welke tussen Tilstra Payroll Services en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Tilstra Payroll Services met Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.